Technický popis | Modulové domy

Technický popis

1 RÁM

Základem je samonosná ocelová konstrukce svařovaná pod odborným dohledem z dutých a válcovaných profilů. Konstrukce je opatřená antikorozním základním nátěrem a vrchní krycí polyuretanovou barvou. Spodní část je po celé ploše zakrytovaná (zabedněná) pozinkovaným plechem. Plocha nosného ocelového rámu je ustavena na Vámi připravené betonové patky a pásy.

2 PODLAHA

Spodní část se skádá z pozinkovaného tvarovaného plechu spojeného s podlahovými nosníky, izolace minerální vatou tloušťky 200 mm, vrchní část tvoří cementotřísková deska připevněná k podelnému dřevěnému roštu z latí ustaveném na ocelových nosnících. Podlahová krytina není zahrnuta v celkové ceně domu mimo koupelnu a WC. Zatížení do 250 Kg/m2.

3 SKLADBA STĚNY

Fasádní silikonová omítka včetně penetračního nátěru, spodní omítka, fasádní polystyren EPS lepený na standardní OSB desky uchycený k thermopanelu (samozhášivý polystyren EPS, bez tepelných mostů) a ocelovému rámu rámu. Vnitřní opláštění stěn tvoří sádrokartonová deska (dále jen SDK) uchycená k thermopanelu. Celková tloušťka obvodové stěny 225 mm, izolační třída B.

4 PŘÍČKY

Stěnová SDK konstrukce (technologie dtto vnitřní obložení), izolace minerální vatou.

5 STROP

Standardní stavební SDK podhled uchycen k jeklovým střešním ocelovým profilům rámu. Izolace minerální vatou, parozábrana, polyethylenová fólie.

6 STŘECHA

Standardně nabízíme sedlovou střechu s dřevěnou vazbou, krovy přesahující obvodové stěny ve vzdálenosti 500 mm s povrchovou úpravou viditelných části tenkovrstvým lazurovým nátěrem a odstínem dle dohody.

Používáme střešní krytinu SATJAM Roof Classic (RC) v třídě EFEKT (EF) s povrchovou úpravou krytiny - satmat hrubozrnný s tl. laku 35 µm (PMH 35), strukturovaný polyester matný hrubozrnný na jakostním ocelovém plechu. Materiál krytiny je vysoce kvalitní ocelový žárově, pozinkovaný plech opatřený barevnou povrchovou úpravou. Záruční lhůta na životnost 20 let. Záruční lhůta na barvu 10 let. Společně s krytinou dodáváme základní ucelený systém střešních doplňků, který se skládá z typizovaných klempířských prvků a okapového systému SATJAM Niagara. Za příplatek je možné dodat jiné povrchové úpravy střešní krytiny např. EFEKT, EXTRA či EXCELENT včetně příslušenství.

7 HROMOSVOD (BLESKOSVOD)

Hromosvod je navržen v projektové dokumentaci (jehož součástí je technická zpráva a půdorysy střechy) podle platné normy ČSN EN 62305 na základě typu modulového domu. Plochy střechy jsou určeny dle odpovídajícího zařazení do třídy LPS ochrany před bleskem. Jímací vedení je standardně dodáno drátem, AlMgSi O 8 mm, na podpěrkách PV v hřebenové soustavě doplněné pomocnými jímači. Jímací vedení je vybaveno svody včetně zkušební svorky osazenou ve výšce 0,6 – 1,0 m a propojenou páskem FeZn 30/4 mm uložených v betonových základech. Vnitřní ochrana před bleskem objektu je navržena dle ČSN EN 62305-4. V rozvaděči RSM je instalován kombinovaný svodič přepětí SPD. Zásuvky jsou vybaveny přepěťovými ochranami SPD. 

8 VÝBAVENÍ

Plastové dveře a plastové okna používáme prémiovou značku KÖMMERLING dodavané firmou Stylo - Jaroslav Marek, více informaci naleznete na stránkách www.stylo.cz včetně vnitřních a vnějších parapetů. V základním provedení dodáváme standardní interiérové dveře a obložkové dřevěné zárubně nejčastěji z dlouhodobé nabídky firmy Hornbach. Vytápění standardně řešíme pomocí elektrických přímotopů s přípravou pro umístění krbových kamen s komínem. Odsavač par a pachů v kuchyňské a koupelnové části.

9 ELEKTROINSTALACE

Celkové provedení elektroinstalace a použitého montážního materiálu odpovídá platným předpisům, normám ČSN 33 2000, certifikacím a dalším navazujícím platným zákonům a vyhláškám. Hlavní elektrická rozvodná skříň modulového domu je zabudována v příčce chodby nebo zádveří ve výšce 1,2 – 1,5 m nad úrovní podlahy. Hlavní přípojku elektrického napětí si objednatel do domu zajišťuje na své náklady. Hlavní elektrický přívodní kabel a elektrický kabel nočního proudu musí mít potřebnou délku přesahu ca 1,5 m pro napojení do RSM domu (otvorem ve spodní zabedněné části).

10 KOUPELNA 

Dům na místo předání dodáváme s kompletně vybaveným standardním sanitárním zařízením - umyvadlo – wc kombi – sprchový kout (střední třída a kvalita) včetně standardní dlažby a obkladů do výšky 2 metrů. Celková cena každého domu obsahuje kompletní vodovodní rozvody, odpadní svody v souladu s odpovídajícími normami a použivánými standardy. Modulový dům má výstupní přípojku nebo přípojky vyvedené spodní zabedněnou částí. Celková cena neobsahuje náklady spojené s umístěním hlavního vodoměru přímo v modulu (např. v SDK příčce koupelny). Odvětrání koupelny - standardní ventilátor včetně zapojení a ovládání. Elektrický akumulační ohřívač - elektrický ohřívač vody je také součástí dodání.

11 PŘIPRAVENOST ZHOTOVITELE

 • stavební povolení včetně veškerých poplatků a povolení úřadů, institucí
  (např. Žádost o územní rozhodnutí, Územní řízení, atd.),
 • přípojení přípojek k samotnému místu a prostupu v podlaze modulového domu,
 • případné posudky (nařízené úřady a institucemi),
 • výškopisné a polohopisné zaměření pozemku,
 • geologický, hydrologický a radonový průzkum,
 • inženýrské sítě,
 • svedení dešťové vody z okapového systému do předchystaného kanalizačního systému,
 • příprava zemnících drátů v základech pro hromosvod,
 • stavební proud 400 V, 230 V,
 • jeřáb pro vykládku modulových dílů a ustavení,
 • přistavení kontejneru na odpad a doklad o jeho likvidaci,
 • použití techniky na nepřístupných parcelách,
 • samostatný komínový systém (nerezový nebo zděný) a krbová kamna na tuhá paliva,
 • příjezdová cesta musí umožnit bezproblémový průjezd nadměrnému nákladu a jeřábu k místu vykládky jednoho či více modulových domů a jeho částí převážených na nákladním voze včetně dostatku manipulačního prostoru na nebo u Vašeho pozemku,
 • kuchyňská linka a osvětlovací tělesa.

 12 ZÁKLADY

 • zajišťuje objednatel,
 • nejsou součástí celkové ceny modulového domu,
 • betonové (podélné) patky rozměru 400x400 mm s max. roztečí 2,3 m,
 • betonové příčné pásy šířky 300 mm,
 • přesný nákres základu určujeme dle typu domu,
 • skutečné provedení základů je závislé na kvalitě geologického podloží a statického výpočtu Vašeho pozemku.

Objednateli je doporučeno zabednění celé spodní části opatřené ventilačními průduchy nutných pro zajištění cirkulace vzduchu pod modulovým domem.

13 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

Obsahuje: čtyři vyhotovení dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu s níže uvedenou dokumentací, technickou zprávu stavby obsahující architektonické a stavebně technické řešení, stavebně konstrukční část, požární bezpečnost a základy celkového konstrukčního řešení stavby, technickou zprávu elektroinstalace, technickou zprávu zdravotechnika, dokumentaci k sloučenému územnímu souhlasu a ohlášení stavby, požárně bezpečnostní řešení pro územní souhlas a ohlášení stavby, průkaz energetické náročnosti budovy.

Neobsahuje: inženýrskou činnost, situační nákres domu a inženýrské sítě, usazení objektu do terénu a zajištění potřebných inženýrských sítí včetně příjezdu na pozemek, právní úkony vzhledem k souhlasům okolních pozemků, zajištění veškerých nutných vyjádření dotčených správců sítí a správních orgánů, podání na stavební úřad, poplatky a zajištění pravomocného stavebního povolení.

Dodací lhůta je 6-9 týdnů od potvrzení konečné cenové nabídky včetně příloh, podpisu smlouvy o dílo a uhrazení její celkové ceny na účet zhotovilete.

14 DALŠÍ UJEDNÁNÍ

Přípojky: objednatel zajišťuje na své náklady konečné přezkoušení (elektroinstalace, sanitárního zařízení, vytápění, rozvody vody a odpadu) před vzájemně dohodnutým termínem předání modulového domu.

Střecha: montáž krovů, vazby, sedlové střechy a střešní krytiny je závislá na aktuálním počasí a povětrnostních podmínkách.

Fasáda: konečné dokončení fasády na místě předání proběhne po ustavení a instalaci střechy. V zimním období se provádí dokončení fasády při stálých teplotách nad 5°C včetně závislosti na aktuálním počasí.

Doprava: po České republice ve vzdálenosti ca 400 km z Rožnova pod Radhoštěm, okr. Zlín, za předpokladu přístupnosti k místu vykládky, příjezdové cesty pro nákladní vůz
s nadměrným nákladem a pro jeřáb zajišťující vykládku domu.

Dodací lhůta modulového domu se určuje dle Vámi zvoleného typu domu ca 10 - 20 týdnů za předpokladu splnění vzájemně odsouhlasených podmínek.

Záruční lhůta: 24 měsíců od podepsání předávacího protokolu. 

Platební podmínky:

 • záloha č. 1 ve výši 60 % po podpisu smlouvy o dílo z cel. ceny,
 • záloha č. 2 ve výši 30 % před termínem dovozu objednateli,
 • doplatek do celkové ceny ve výši 10 % po předání.